Tillväxtverkets logotyp
EU-program - En investering för framtiden!

Den här information gäller programperioden 2007-2013.

1. Allmänna uppgifter

Projektets namn

Ange det namn som projektet kommer att ha under hela genomförandet. Välj gärna ett kort projektnamn.

Projektnamnet bör användas konsekvent vid all kommunikation som rör projektet och dess verksamhet.

Datum för projektstart/Datum för projektslut

Ange förslag på datum för projektstart och projektslut.

Projektperioden kan normalt omfatta maximalt 36 månader, projekt kan bedrivas och upparbeta stödbara kostnader till och med 2014-12-31. Projektperioden fastställs i Tillväxtverkets beslut om stöd.

Kostnader som uppkommer före angivet startdatum och efter slutdatum i Tillväxtverkets beslut, är inte stödberättigande.

Tillväxtverkets beslut om startdatum för projektperioden är normalt tidigast det datum som sammanfaller med att ansökan lämnas in till Tillväxtverket.

Om projektets verksamhet är längre än 36 månader, kan ny ansökan lämnas in, i god tid före projektperiodens slutdatum, så att besked kan ges om stöd för fortsatt projektverksamhet.

Sökanden bör observera att det inte finns några garantier för fortsatt stöd till en andra ansökan, även om den första ansökan beviljades.

Ange belopp

Ange vilket belopp som söks från Europeiska regionala utvecklingsfonden.

Summan ska överensstämma med den summa som anges under punkten 14.2 Strukturfondssstöd, i projektansökans finansieringsplan.

Stöd söks inom åtgärd

Varje regionalt strukturfondsprogram för konkurrenskraft och sysselsättning 2007-2013 består av flera åtgärder.

I respektive programs åtgärdsdokument anges vad som kan stödjas inom respektive åtgärd.

Gå till Åtgärdsdokument

Ange vilken åtgärd som projektet omfattas av. All verksamhet som ska bedrivas inom ramen för projektet måste vara stödbar inom en och samma åtgärd för att stöd ska kunna beviljas.

Separat ansökan för varje åtgärd

Om delar av ett planerat projekts verksamheter passar in i olika åtgärder måste en separat ansökan göras för varje åtgärd.

Huvudprincipen är således att en ansökan för projektverksamhet faller inom en och samma åtgärd. Om projektet omfattar län och kommuner som omfattas av olika program, läs vidare sista stycket i detta kapitel om hur ansökan utformas och beslutas.

På sidan De regionala strukturfondsprogrammen finner du de åtta programmen och vilket geografiskt område som respektive program omfattar. Samtliga län och kommuner i Sverige omfattas av något av de åtta programmen.

Gå till sidan De regionala strukturfondsprogrammen

Län inom projektets verksamhet

Ange vilket eller vilka län som omfattas av ansökan.

Kommuner inom projektets verksamhet

Om ansökan inte omfattar hela län ska de kommuner som omfattas av ansökan anges här. Om alla kommuner i det/de berörda länet/länen omfattas, skriv "samtliga" i denna ruta.

Samarbete med projekt inom annat program?

Samarbete med liknande och kompletterande projekt inom andra europeiska program uppmuntras.

Det kan röra sig om samarbete med såväl övriga regionala strukturfondsprogram för stärkt konkurrenskraft och sysselsättning 2007-2013, det nationella strukturfondsprogrammet för stärkt konkurrenskraft och sysselsättning 2007- 2013 inom Europeiska socialfonden, något av de territoriella programmen som omfattar regionen eller de europeiska programmen Konkurrenskraft och innovation och 7:e ramprogrammet för forskningsinsatser.

Ange om något sådant samarbete kommer att ske och uppge i sådana fall namn på aktuellt projekt, kontaktperson för projektet samt inom vilket program projektet bedrivs.

Senast ändrad
18 december 2013 11:33

Kontakta oss

E-post: tillvaxtverket@tillvaxtverket.se
Telefon: 08-681 91 00
Fler kontaktuppgifter

Vi finns även här