Tillväxtverkets logotyp
EU-program - En investering för framtiden!

Den här informationen gäller programperioden 2007-2013.

4. Kostnadsspecifikation

Alla gulmarkerade fält är låsta för registrering eftersom beräkningarna sker automatiskt.

Det är viktigt att fylla i de totala kostnaderna enligt gällande beslut om stöd eftersom procentsatserna för stödberäkningen grundar sig på dessa uppgifter.

Bild som förklarar 4.1 Personal i Ansökan om utbetalning

Tänk på att periodens kostnader ska överensstämma med det avstämningsunderlag som ska bifogas ansökan om utbetalning. På avstämningsunderlaget ska det framgå detaljerat vilka kostnader som ingår i respektive kostnadsslag, på ansökan redovisas enbart summor.

Gå till Blanketter och dokument och ladda ner mall för avstämningsunderlag

Gå till Blanketter och dokument och ladda ner alternativ mall för avstämningsunderlag

Indirekta kostnader skall alltid specificeras, se även riktlinjer för indirekta kostnader.

Gå till Indirekta kostnaderöppnas i nytt fönster

Intäkter som projektet erhållit under redovisningsperioden, exempelvis kursavgifter, inträden till seminarier, försäljning eller uthyrning ska redovisas som intäkter i projektet. Ingår kostnader för en verksamhet så ska även de intäkter som uppstått på grund av denna verksamhet redovisas.      

Offentliga bidrag i annat än pengar redovisas hos medfinansierande organisationer. För verifiering krävs underlag från medfinansiären. Offentliga bidrag i annat än pengar utgör alltid offentlig medfinansiering i projektet. Ett bortfall av denna typ av kostnad i förhållande till beslutet kan leda till att också stödet från regionala fonden kan komma att reduceras.
 
Kostnader inom Socialfonden är kostnader för aktiviteter som faller inom ramen för stöd enligt bestämmelserna från Europeiska socialfonden (ESF). Dessa får finansieras med stöd från Europeiska regionala utvecklingsfonden med högst 10 % av varje prioriterat område i ett operativt program (upp till
15 % när det gäller hållbar stadsutveckling).  

I ett enskilt projekt får kostnader för ESF-aktiviteter som finansieras ur ERUF uppgå till högst 49 % av projektets kostn-ader. Kostnaderna ska alltid specificeras under respektive kostnadsslag. Det framgår i ert beslut om stöd om ert projekt berörs av detta.

Senast ändrad
18 december 2013 13:33

Kontakta oss

E-post: tillvaxtverket@tillvaxtverket.se
Telefon: 08-681 91 00
Fler kontaktuppgifter

Vi finns även här