Tillväxtverkets logotyp
EU-program - En investering för framtiden!

Den här informationen gäller programperioden 2007-2013.

Ansökningsomgångar Östra Mellansverige

Det regionala strukturfondsprogrammet Östra Mellansverige kommer inte att öppna några ytterligare ansökningsomgångar för programperioden 2007-2013.

Ansökningsomgång 7 januari – 31 mars 2014 är avslutad

Ansökningsomgången riktade sig enbart till förstudier som förberedelse inför programperioden 2014-2020.

Beslut om medel kommer att fattas löpande för ansökningar som uppfyllt de krav som ställs och när tillräckliga medel har återförts till programmet.

Beslut kommer att kunna fattas till och med 2014-06-30.

Att ansöka under programperioden 2014 - 2020

Tidigast i slutet av januari 2015 kommer det att vara möjligt att ansöka om stöd för programperioden 2014 - 2020.

Läs mer om ansökan om stöd för programperioden 2014 - 2020

Om de tematiska målen för 2014-2020

Läs om de tematiska mål som pekats ut för programmet Östra Mellansverige 2014-2020 och dess investeringsprioriteringar. (Programmet har ännu inte godkänts av EU-kommissionen)

Tematisk mål 1: Att stärka forskning, teknisk utveckling och innovation

  • Förbättra forsknings- och innovationsinfrastrukturen och kapaciteten att utveckla spetskompetens inom forskning och innovation samt främja kompetenscentrum, särskilt sådana som är av EU- intresse.
  • Främja företagsinvesteringar inom innovation och forskning och utveckling av förbindelser och synergier mellan företag, FoU-centrum och högre utbildning, särskilt produkt och tjänsteutveckling, tekniköverföring, social innovation och offentliga tillämpningar, efterfrågestimulans, nätverk, kluster och öppen innovation genom smart specialisering.
  • Stödja teknisk och tillämpad forskning, pilotverksamhet, tidiga produktvalideringsåtgärder och kapacitet för avancerad produktion och förstagångsproduktion inom viktig möjliggörande teknik och spridning av teknik för allmänna ändamål.

Tematiskt mål 3: Att öka små och medelstora företags konkurrenskraft

  • Främja entreprenörskap, särskilt genom att underlätta det ekonomiska utnyttjandet av nya idéer och främja skapandet av nya företag, inkluderat genom företagsinkubatorer.

Tematisk mål 4: Att stödja övergången till koldioxidsnål ekonomi inom alla sektorer

  • Främja produktion och distribution av förnybar energi. (A: Innovativa miljöer)
  • Främja energieffektivitet och användning av förnybar energi i små och medelstora företag (B: Entreprenörskap)

Tematiskt mål 7: Att främja hållbara transporter och få bort flaskhalsar i viktig nätinfrastruktur

  • Främja regional rörlighet genom att koppla ihop sekundära och tertiära knutpunkter med TEN-T      infrastruktur.
  • Utveckla miljövänliga och koldioxidsnåla transportsystem och främja hållbar stadstrafik, inklusive flod- och sjötransporter, hamnar och multimodala förbindelser.

Kontakta programkontoret Östra Mellansverige

programkontoret.ostramellansverige@tillvaxtverket.se

Senast ändrad
15 december 2014 11:30

Kontakta oss

E-post: tillvaxtverket@tillvaxtverket.se
Telefon: 08-681 91 00
Fler kontaktuppgifter

Vi finns även här