Tillväxtverkets logotyp
EU-program - En investering för framtiden!

Den här informationen gäller programperioden 2007-2013.

Projektartiklar Skåne-Blekinge

Projektartiklar som presenterar ett urval av projekten i Skåne-Blekinge. Publicerade 2009-2011

 • 2016-01-19
  Tillväxtarena Syd hjälper fram
  lovande företagsidéer

  36 nya jobb och 24 praktikplatser i femton lovande tillväxtföretag. Från idé till fem anställda i ett innovationsföretag på drygt ett halvår. Det är några konkreta resultat ett år efter starten av Mobile Heights Business Center i april 2009.

 • 2011-11-28
  Mentorprogram för kvinnor ger nya kontakter och jobb
  Projektet syftar till att ge unga kvinnor med utländsk bakgrund och akademisk utbildning möjlighet att snabbare komma ut på arbetsmarknaden genom att de erbjuds mentorer. Sedan 2003 har föreningen startat nya mentorsprogram varje år.

 • 2011-11-28
  Kommuner ser över sina kompetensbehov
  Stöd för en lärande infrastruktur är ett kommunövergripande samarbete mellan sju kommuner i Skåne Nordost och två kommuner i Blekinge.

 • 2011-11-28
  Attitydarbete ska öka andelen kombitransporter i Skåne och Blekinge
  Sett ur ett miljöperspektiv är det betydande att en större del av godstransportarbetet i Skåne och Blekinge sker med järnväg. Detta på grund av att båda länen är transitlän och hårt belastade av tung lastbilstrafik.

 • 2011-11-28
  Skånes livsmedelsområde utvidgas
  Livsmedelssektorn är ett av Skånes styrkeområde och branschen sysselsätter ett stort antal av regionens invånare. Livsmedelssektorn har gränsytor mot andra regionala profilområden och i projektet vill man genom innovationer utveckla det nya området i gränslandet mellan livsmedel-förpackning-cleantech.

 • 2011-11-28
  Friställd IT-kompetens lockar nya företag
  Sydsverige har ett dynamiskt informations- och kommunikationsteknologiskt kluster med ett stort antal företag och stark kompetens inom området. Nu vill man uppmärksamma utländska investerare om den potential som finns i regionen och attrahera utländska investeringar.

 • 2011-11-25
  Företag delar med sig av sitt klimatarbete
  Syftet med projektet är att stärka företags miljömedvetenhet och stimulera framväxten av ett livaktigt företagskluster inom klimat- och miljöområdet med innovation och förnyelse som ledord.

 • 2011-11-25
  Företagsstöd leder till ökad sysselsättning i Blekinge
  Genom företagsstöd ska projektet stimulera nyföretagande och utveckla företagens konkurrenskraft. Målet är att Blekinge ska få fler växande företag och fler sysselsättningstillfällen.

 • 2011-11-25
  Projektet som hjälper samhällsentreprenörer
  Projektet är ett resultat av ett tidigare arbete och förstudien Publikt Entreprenörskap Skåne. Målet med huvudprojektet är att skapa en stödstruktur, ett Centrum för Publikt Entreprenörskap (CPE), för personer eller föreningar som har en passion eller idé som man vill genomföra på en publik arena.

 • 2011-11-25
  Nya metoder för att öka kvinnors företagande
  Affärsutveckling för kvinnor utlyser och fördelar projektmedel till olika affärsutvecklingsprojekt. Dessa kan handla om allt från mentorskap och nätverkande till coachning och utbildningsinsatser. Hittills har cirka 60 affärsutvecklingsprojekt beviljats medel genom projektet som också genererat drygt 30 nya företag.

 • 2011-08-25
  Hållbart trafiksystem utvecklar Skåne-Blekingeregionen
  Ett mer hållbart trafiksystem är en viktig förutsättning för Skåne-Blekingeregionens utveckling. Samverkansprojektet Tillhåll skapar möjligheter för detta.

 • 2011-08-25
  Bättre dialog med Karlshamns invånare via sociala medier 
  Anmäl trasiga gatlampor via sms, boka tennistid på webben och blogga om kommunens nya bibliotek. Projektet X-Ovation i Karlshamn vill hitta nya vägar för en bättre dialog mellan invånarna och kommunen.

 • 2011-07-15
  Så kan miljardetableringar i Lund
  få bäst effekt över hela regionen

  Två världsledande anläggningar för avancerad materialforskning ska byggas i Lund: European Spallation Source (ESS) och MAX IV. Under samlingsnamnet ESS MAX IV i regionen — TITA har två projekt skapats, för att ta till vara på de möjligheter till utveckling som etableringarna ger.

 • 2011-07-14
  Repslageriet på Lindholmen
  Repslageriet på Lindholmen är en konkret satsning som stärker turist- och besöksnäringen i Blekinge på lång sikt. Det säger Anna Josefsson som är beredningshandläggare på programkontoret i Malmö. Genom stödet har en utställning byggts upp kring repslagarbanans utveckling under de senaste trehundra åren.

 • 2011-07-14
  Möten och mentorer bidrar till hållbar utveckling i Landskrona
  Initiativ Landskrona är en samlad aktiv insats för att bidra till förändring av befintliga strukturer i staden och till en hållbar utveckling. Projektet består av tre koordinerade delar med fokus på event, mentorskap och socialt företagande.

 • 2011-07-11
  Bild från Teknikcollege rikskonferens i Västerås Teknikcollege i Sydsverige utvecklas genom samarbete
  SamTC arbetar för en utveckling av tekniskt lärande i Skåne, Blekinge och Kalmar län genom att samordna utbildningsinstitutioner, näringsliv och andra aktörer inom teknikcollege-konceptet.

 • 2011-07-07
  Framtida fordonsbränsle utvecklas
  av Vätgassamverkan i Skåne

  Projektet Vätgassamverkan i Skåne ska stärka ett skånskt innovationssystem genom att bygga nätverk och skapa samverkan. Syftet är att öka tillväxt och lönsamhet samt skapa starka forskningsmiljöer och mer hållbara energisystem.

 • 2010-12-30
  Skånska kommuner förbättrar e-tjänster till medborgarna
  Åtta skånska kommuner går samman för att skapa en fungerande e-tjänsteplattform med 20 nya e-tjänster via de deltagande kommunernas webbplatser. PRIOS ska ge medborgarna bättre service och möjlighet till inflytande och påverkan.

 • 2010-12-17
  Bild till projektet Life Science Skåne Life Science i Skåne
  Projektet Life Science har hjälpt det medicintekniska bolaget Bactiguard att flytta sin produktion från Kina till Eslöv. En flytt som kommer att skapa 150 nya arbetstillfällen i Skåne.

 • 2010-12-10
  Bild till projektet BBI, Erling Svensson Ogrässkärare och solceller - många idéer utvecklas i inkubator
  Sedan maj 2009 har 42 idéer screenats och fyra nya företag tagits upp i inkubatorn i Olofström. Dessutom har fyra nya produkter placerats hos befintliga företag.

 • 2010-07-23
  Hjälp med affärsutveckling  
  hos Rampen Skåne Nordost

  Under knappt ett år har 63 entreprenörer hunnit få goda råd via Rampen Skåne Nordost. I juni 2010 finns sju företag i inkubatorn och ytterligare tolv coachas kontinuerligt. Hittills har elva nybildade företag genererat ett 15-tal nya arbeten.

 • 2010-07-23
  Tegelmagasinet Simrishamn Mötesplats om Östersjön skapas i Simrishamn
  Sommaren 2010 renoveras ett gammalt tegelmagasin mitt i Simrishamns hamn. I oktober samma år flyttar Marint centrum in och förverkligar därmed visionen om en mötesplats för företagande, kunskap och upplevelser knutna till Östersjöns marina miljö.

 • 2010-07-22
  från projektet Blekinge Upp Upplevelseindustrin får hjälp
  av Blekinge UPP

  Individuell coachning och nätverk. Det är två ingredienser i projektet Blekinge UPP:s strävan att stimulera entreprenörskap inom den kreativa sektorn. Till och med april 2010 har cirka 120 aktörer inom den blekingska upplevelseindustrin deltagit i verksamheten.

 • 2010-04-30
  Bild till projektet BICT 2 Beprövad erfarenhet och nya idéer ger liv åt Telecom City
  Tjugo nya IT-företag blir snart verklighet i Blekinges TelecomCity tack vare BICT 2, Information and communications technologies, Blekinge 2.

 • 2010-03-05
  Bild till projektet Filmen som tillväxtmotor Filmvänliga Ystad planerar "Walk of fame"
  Ett nystartat kreativt center för filmrelaterade företag på nedlagda Ystads regemente stärker filmnäringen i området. Det är en del av Ystads profilering som filmvänlig stad.

 • 2010-02-22
  Bild från Centrum för livsmedelsutveckling i Karlshamn Livsmedelsföretag testar produkter i laboratoriemiljö
  Centrum för livsmedelsutveckling i Karlshamn har en experimentverkstad, där små och medelstora företag testar om deras produkter håller för större industriproduktion.

 • 2009-04-30
  Bild: Moving Media Southern Sweden Moving Media Southern Sweden (MMSS1)
  Moving Media Southern Sweden1 (MMSS1), ett klusterprojekt inom området innovativa miljöer, har fått 12,4 miljoner kronor från Europeiska regionala utvecklingsfonden till sin satsning på att utveckla rörlig bild för digitala media i södra Sverige.

 • 2009-04-30
  Bild: NetPort.Experience (NP.XP) Digitala upplevelser utvecklas i södra Sverige
  I Karlshamn i Blekinge utvecklas speldesign och digitala upplevelser. Projektet NetPort.Experience (NP.XP) ska uppmuntra näringsliv och akademi att testa nya metoder och affärsmodeller. Projektet har fått 3,6 miljoner kronor från Europeiska regionala utvecklingsfonden.

 • 2009-04-30
  Bild: Syster Gudrun Nya metoder med IT ska ge bättre vård
  Nya metoder för att förbättra kontakten mellan patient och sjukvård med hjälp av IT. Det är vad Syster Gudruns Fullskalelab i Blekinge handlar om. Projektet, som är ett samarbete mellan Landtinget och Blekinge tekniska högskola har fått 15,2 miljoner kronor från Europeiska regionala utvecklingsfonden.

 • 2009-04-30
  Bild: SÖM Fosie Mötesplatser för jobb och utbildning
  Stadsdelen Fosie i Malmö har fått och kommer att få ett antal nya mötesplatser. Dessutom stärks redan etablerade mötesplatser. Syftet är att nå de boende och hjälpa dem att hitta vägar till utbildning och arbete.

 • 2009-04-30
  Expandera använder design som verktyg för tillväxt
  Expandera är ett projekt inom insatsområdet Innovation och förnyelse som drivs av Stiftelsen Svensk Industridesign, SVID. Projektet ska få fler och starkare företag i Skåne-Blekinge, genom att använda design som verktyg för tillväxt och ökad lönsamhet. Målgruppen är främst små och medelstora företag i regionen.

 • 2009-04-30
  Bild: Krinova Miljöarena Krinova Miljöarena - ett projekt i uppmärksamhetsbranschen
  Krinova Miljöarena i Kristianstad är ett projekt inom insatsområdet Innovation och förnyelse, som ytterst handlar om att företagare i Östra Skåne ska känna att de kan omvandla klimat- och miljöfrågor till affärer. Ett bra mått på framgång är den uppmärksamhet kring profilområdet miljö som projektet kan skapa.

 • 2009-04-30
  Bild: Ren Tillväxt Skåne satsar på miljöteknikföretag
  Skåne satsar på miljöteknik som ett av sina stora tillväxtområden. Ett exempel är projektet Ren Tillväxt som har fått nära 15 miljoner kronor från Europeiska regionala utvecklingsfonden.

 • 2009-04-30
  Bild: Herbert Felix Innovationscenter ska stödja företagande bland invandrare
  Herbert Felixinstitutet i Eslöv startades för några år sedan för att belysa invandringens betydelse för Sveriges utveckling. En förstudie har nu genomförts som beskriver hur ett innovations- och kompetenscenter inom institutet kan organiseras för att möta våra nya svenskars behov av rådgivning och stöd i sitt entreprenörskap.

Senast ändrad
18 december 2013 09:18

Kontakta oss

E-post: tillvaxtverket@tillvaxtverket.se
Telefon: 08-681 91 00
Fler kontaktuppgifter

Vi finns även här