Tillväxtverkets logotyp
EU-program - En investering för framtiden!

Den här informationen gäller programperioden 2007-2013.

Projektartiklar Skåne-Blekinge

Projektartiklar som presenterar ett urval av projekten i Skåne-Blekinge. Publicerade 2009-2011

 • 2011-11-28
  Mentorprogram för kvinnor ger nya kontakter och jobb
  Projektet syftar till att ge unga kvinnor med utländsk bakgrund och akademisk utbildning möjlighet att snabbare komma ut på arbetsmarknaden genom att de erbjuds mentorer. Sedan 2003 har föreningen startat nya mentorsprogram varje år.

 • 2011-11-28
  Kommuner ser över sina kompetensbehov
  Stöd för en lärande infrastruktur är ett kommunövergripande samarbete mellan sju kommuner i Skåne Nordost och två kommuner i Blekinge.

 • 2011-11-28
  Attitydarbete ska öka andelen kombitransporter i Skåne och Blekinge
  Sett ur ett miljöperspektiv är det betydande att en större del av godstransportarbetet i Skåne och Blekinge sker med järnväg. Detta på grund av att båda länen är transitlän och hårt belastade av tung lastbilstrafik.

 • 2011-11-28
  Skånes livsmedelsområde utvidgas
  Livsmedelssektorn är ett av Skånes styrkeområde och branschen sysselsätter ett stort antal av regionens invånare. Livsmedelssektorn har gränsytor mot andra regionala profilområden och i projektet vill man genom innovationer utveckla det nya området i gränslandet mellan livsmedel-förpackning-cleantech.

 • 2011-11-28
  Friställd IT-kompetens lockar nya företag
  Sydsverige har ett dynamiskt informations- och kommunikationsteknologiskt kluster med ett stort antal företag och stark kompetens inom området. Nu vill man uppmärksamma utländska investerare om den potential som finns i regionen och attrahera utländska investeringar.

 • 2011-11-25
  Företag delar med sig av sitt klimatarbete
  Syftet med projektet är att stärka företags miljömedvetenhet och stimulera framväxten av ett livaktigt företagskluster inom klimat- och miljöområdet med innovation och förnyelse som ledord.

 • 2011-11-25
  Företagsstöd leder till ökad sysselsättning i Blekinge
  Genom företagsstöd ska projektet stimulera nyföretagande och utveckla företagens konkurrenskraft. Målet är att Blekinge ska få fler växande företag och fler sysselsättningstillfällen.

 • 2011-11-25
  Projektet som hjälper samhällsentreprenörer
  Projektet är ett resultat av ett tidigare arbete och förstudien Publikt Entreprenörskap Skåne. Målet med huvudprojektet är att skapa en stödstruktur, ett Centrum för Publikt Entreprenörskap (CPE), för personer eller föreningar som har en passion eller idé som man vill genomföra på en publik arena.

 • 2011-11-25
  Nya metoder för att öka kvinnors företagande
  Affärsutveckling för kvinnor utlyser och fördelar projektmedel till olika affärsutvecklingsprojekt. Dessa kan handla om allt från mentorskap och nätverkande till coachning och utbildningsinsatser. Hittills har cirka 60 affärsutvecklingsprojekt beviljats medel genom projektet som också genererat drygt 30 nya företag.

 • 2011-08-25
  Hållbart trafiksystem utvecklar Skåne-Blekingeregionen
  Ett mer hållbart trafiksystem är en viktig förutsättning för Skåne-Blekingeregionens utveckling. Samverkansprojektet Tillhåll skapar möjligheter för detta.

Senast ändrad
18 december 2013 09:18

Kontakta oss

E-post: tillvaxtverket@tillvaxtverket.se
Telefon: 08-681 91 00
Fler kontaktuppgifter

Vi finns även här