Tillväxtverkets logotyp
EU-program - En investering för framtiden!

Den här informationen gäller programperioden 2007-2013.

Ansökningsomgång Västsverige

Programmet är intecknat till över 100 procent och är därmed stängt för nya ansökningar.

Att ansöka under programperioden 2014 - 2020

Tidigast i slutet av januari 2015 kommer det att vara möjligt att ansöka om stöd för programperioden 2014 - 2020.

Läs mer om ansökan om stöd för programperioden 2014 - 2020länk till annan webbplats

Programmets insatsområden

Vid beredning, prioriteringar och beslut av projekt följs urvalskriterier för programmet. Urvalskriterierna har gjorts tydliga i Programmets åtgärdsdokument.

Program och åtgärdsdokument går att ladda hem på sidan Om programmet Västsverige.

Gå till sidan Om programmet

Insatsområde 1: Entreprenörskap, innovativt företagande och hållbar stadsutveckling

Insatsområdet syftar till att öka förmågan att generera och ta tillvara idéer som kan omsättas till något värdeskapande. Detta ska genomföras med åtgärder som stimulerar till entreprenörskap och utveckling av innovationer i hela ekonomin.

Inom området prioriteras bland annat insatser som uppmuntrar till en entreprenöriell kultur, avknoppningar från akademi och näringsliv, nyföretagarrådgivning, samt ökad innovationsförmåga i nya och etablerade företag i alla branscher. Aktiviteterna ska bidra till att skapa nya tillväxtföretag och ökad konkurrenskraft.

Insatsområdet syftar också till att minska socioekonomiska skillnader mellan olika bostadsområden och befolkningsgrupper i Göteborg genom åtgärder som höjer utsatta stadsdelars attraktivitet samt bidrar till ökad integration och sammanhållning i staden och regionen.

Göteborgs utsatta stadsdelar är i behov av investeringar och lokalt utvecklingsarbete som skapar företagande, arbetsplatser och sysselsättning. Offentlig service och miljö, kommunikationer, kommersiellt utbud, kulturliv och lokala nätverk är exempel på faktorer som avgör ett områdes attraktivitet.

Aktiviteter som påverkar dessa faktorer positivt, som höjer områdets status, leder till nyetableringar och ökad trygghet är därför prioriterade.

Prioritet ges också till aktiviteter och infrastruktur som främjar lokalt entreprenörskap, företagande och sysselsättning. Samverkan mellan olika aktörer i lokalsamhället, liksom civilsamhällets och aktuella målgruppers delaktighet och inflytande är viktiga framgångskriterier i ett sådant områdesbaserat arbete.

Insatsområdet syftar främst till att ge positiva effekter i stadsdelar såsom Bergsjön, Biskopsgården, Gunnared och Lärjedalen. Även andra utsatta områden kan bli aktuella för stöd.

Insatsområde 2: Samverkansinitiativ och innovativa miljöer

Insatsområdet syftar till att förstärka den internationella konkurrenskraften inom regionala styrkeområden*.

För att positionera sig på en global marknad handlar det om att bygga på de områden där Västsveriges företag har särskilda konkurrensfördelar. Avgörande för den regionala innovationskraften är även hur väl samspelet mellan näringsliv, akademi och samhälle fungerar.

Målgrupp för insatsområdet är därför företag i nätverk inom prioriterade tillväxtområden, som i samverkan med akademi och samhälle arbetar mot gemensamma visioner och mål. Aktiviteterna ska bidra till en ökning av innovationstakten och konkurrenskraften i nya och befintliga företag i Västsverige.

De horisontella kriterierna jämställdhet, miljö samt integration och mångfald ska på ett tydligt sätt integreras i projekten. Riktade aktiviteter för målgrupperna ska genomföras inom minst ett av kriterierna.  

* Regionala styrkeområden som identifierats i programområdet är biomedicin och hälsa, fordon och transport, upplevelsenäring och papper/tryck/media. Övriga strategiska områden är livsmedel, textil, petrokemi IT, miljö/energi, trä och den marina och maritima sektorn.


Att ansöka


För alla ansökningar gäller:

  • Att de horisontella kriterierna miljö, jämställdhet samt integration och mångfald på ett tydligt sätt integreras i projekten. Riktade aktiviteter för målgrupperna ska genomföras inom minst ett av kriterierna.
  • Vid beredning, prioriteringar och beslut av projekt följs urvalskriterier för programmet. Urvalskriterierna har gjorts tydliga i Programmets åtgärdsdokument. Program och åtgärdsdokument går att ladda hem på sidan Om programmet Västsverige.

Gå till sidan Om programmet och ladda ner program och åtgärdsdokument.

  • Ansökan som inkommer till Tillväxtverkets programkontor ska lämnas på gällande blankett och vara komplett.
  • En komplett ansökan är fullständigt ifylld och undertecknad och innehåller de bilagor som ansökan omfattar.
  • Alla obligatoriska bilagor ska bifogas, samt de bilagor som tillkommer i de fall de är nödvändiga (se information i ansökningsblankett och handledning). Om du är osäker på vilka bilagor som ska bifogas, kontakta programkontoret för information.
  • De ansökningar som är kompletta och som uppfyller de formella kraven i förordningar, föreskrifter och program tas upp för prioritering vid Strukturfondspartnerskapets möte. Tillväxtverkets programkontor ger besked om ansökan inte är komplett.

Gå till sidan Blanketter och dokument för mer information, blanketter och handledning för projektansökan.

Tillväxtverkets mål är att sökanden ska få besked om beslut om stöd eller avslag, inom 4 månader, från att en komplett ansökan kommit in till Tillväxtverkets programkontor.

Mer information

För  mer information kontakta Programkontoret för Västsverige.

Gå till sidan kontakter Västsverige

Senast ändrad
15 december 2014 11:31

Kontakta oss

E-post: tillvaxtverket@tillvaxtverket.se
Telefon: 08-681 91 00
Fler kontaktuppgifter

Vi finns även här