Vi arbetar för att stärka företagens konkurrenskraft

Tillväxtverkets logotyp

Entreprenörskapsbarometern 2012

Varannan person i Sverige kan tänka sig att vara företagare och när valet står mellan att vara företagare eller anställd så föredrar en tredjedel att vara företagare.

Varannan kan tänka sig att vara företagare

I Sverige kan ungefär halva befolkningen (49 procent) i åldern 18—70 år tänka sig att bli företagare. Samtidigt kan vi konstatera att 51 procent inte ens skulle kunna tänka sig att bli företagare. Detta kan jämföras med att 10 procent av Sveriges befolkning är företagare idag.

Unga är mest positiva

I den yngsta åldersgruppen 18—30 år, är det 68 procent som kan tänka sig bli företagare (se figur 1). I den äldsta åldersgruppen, 56—70 år, är det däremot bara 24 procent. Andelen som kan tänka sig att bli företagare minskar alltså med åldern. Vi ser även att det är fler män än kvinnor som kan tänka sig att bli företagare. Däremot är skillnaden mellan personer med svensk respektive utländsk bakgrund liten när det gäller denna fråga.

Figur 1. Andel som kan tänka sig att bli företagare.

Fråga: Kan du tänka dig att vara företagare?

Var tredje vill hellre vara företagare än anställd

Ungefär en tredjedel (32 procent) av befolkningen i åldern 18—70 år uppger att de helst vill vara företagare om de får välja mellan att vara företagare eller anställd.  Resterande två tredjedelar (68 procent) vill helst vara anställda. Drygt 40 procent föredrar att arbeta i ett privat företag, medan 25 procent helst vill arbeta i offentlig sektor.

Vanligare att män helst vill vara företagare

39 procent av männen svarar att de helst vill vara företagare. Motsvarande siffra för kvinnor är 25 procent (se figur 2). Andelen som helst vill vara anställda i ett privat företag är ungefär lika stor bland kvinnor och män.

Personer med utländsk bakgrund föredrar i högre utsträckning än personer med svensk bakgrund att vara företagare. Vi ser också att ju yngre personen är, desto vanligare är det att helst vilja vara företagare. Bland personer i åldern 18—30 år vill 35 procent helst vara företagare, jämfört med 28 procent i åldersgruppen 56—70 år.

Figur 2. Andel som helst vill vara företagare.

Fråga: Vad skulle du helst vara, företagare eller anställd?

Förändringar i attityder mellan år 2004 och 2012

Kunskapen om företagande och tron på att man skulle klara av att starta företag har ökat mellan åren 2004-2012 (se figur 3). Fler känner till vad som krävs för att bli företagare. Även andelen som säger sig veta vart man kan vända sig för att få information om företagande har ökat.

Färre kan tänka sig att vara företagare...

Svaren på frågan om man kan tänka sig att bli företagare ger en bred bild av den generella inställningen till företagande utan hänsyn till personliga prioriteringar eller olika hinder och begränsningar. Andelen som svarar att de kan tänka sig att bli företagare har minskat från 57 till 49 procent mellan år 2004 och 2012.

... men fler föredrar att vara företagare framför att vara anställd

Frågan om vad den svarande helst vill vara — företagare eller anställd — ger en mer specifik bild av hur många som skulle välja att vara företagare i fall det fanns möjlighet till detta.
Andelen av befolkningen i åldern 18—70 år som helst vill vara företagare har ökat från 27 till 32 procent mellan 2004 och 2012.

Figur 3. Förändringar över tid, år 2004 och 2012 (18-70 år)

Fråga: Förändringar över tid? Klicka för större bild.

Se presentation av resultaten

Senast ändrad
17 september 2014 15:07

Regionala resultat

I Stockholm, Uppsala, Gävleborg och på Gotland kan flest tänka sig att bli företagare. I Jönköping, Kronoberg och Norrbotten tycker flest att kommunen har en positiv företagarattityd.

Regionala resultat

Fakta om undersökningen

  • Personer i åldern 18-70 år bosatta i Sverige ingår i undersökningen.
  • Urvalet är uppdelat på kön, ålder och län.
  • 25 000 personer har tillfrågats om att delta i undersökningen.
  • 13 000 personer deltog.
  • Svarsfrekvensen är 52 procent.
  • Undersökningen genomfördes med telefonintervjuer under perioden januari-augusti 2012.