Tillväxtverkets logotyp

Vi arbetar för att stärka företagens konkurrenskraft

EU:s näringspolitik

Här kan du ta del av viktiga program, initiativ och dokument från den Europeiska kommissionen, generaldirektoratet för näringsliv och industri.

Small Business Act

Small Business Act - en ambitiös politisk agenda för små och medelstora företag - är ett paket av konkreta och långtgående åtgärder för att  skapa ett gynnsamt företagsklimat i Europa så att företag kan uppnå sin fulla potential och därmed bidra till arbetstillfällen och ekonomisk tillväxt.
Läs mer om Small Business Act

Lissabonstrategin

Som medlem i EU deltar Sverige aktivt i att uppnå EU:s målsättning att "Europa ska vara den mest konkurrenskraftiga och dynamiska kunskapsbaserade ekonomin i världen år 2010" och arbeta enligt Lissabonstrategin.
Läs mer om Lissabonstrategin - EU:s strategi för tillväxt och sysselsättning

Europa 2020 - En ny ekonomisk strategi för Europa

Europeiska kommissionen har nu lanserat Europa 2020 strategin som ska ta Europa ur krisen och förbereda EUs ekonomi för nästa årtionde. Europa 2020 strategin ska bygga vidare på framstegen med Lissabonstrategin, som sedan 2005 inriktats på tillväxt och sysselsättning. Men strategin ska också avhjälpa några av Lissabonstrategins brister.

Kommissionen anger tre centrala drivkrafter för tillväxt; smart tillväxt, hållbar tillväxt och tillväxt för alla.

Smart tillväxt - främja kunskap, innovation, utbildning och ett digitalt samhälle.

Hållbar tillväxt - främja koldioxidsnål, resurseffektiv och konkurrenskraftig ekonomi.

Tillväxt för alla - öka deltagandet på arbetsmarknaden, höja kompetensen och stärka fattigdomsbekämpningen.

Läs mer om Europa 2020 strateginlänk till annan webbplats

EU:s ramprogram för konkurrenskraft (COSME)

EU:s konkurrenskraftsprogram för åren 2014-2020 (COSME) ska bl a förbättra företagsklimatet för små och medelstora företag.
Läs mer om EU:s ramprogram för konkurrenskraft (COSME)

Den europeiska småföretagsstadgan

Småföretagsstadgan (European Charter for Small Enterprises) antogs av EU:s ledare i juni 2000 för att stödja småföretag inom tio områden.
Läs mer om småföretagsstadgan

Senast ändrad
19 januari 2016 14:22

Kontakta oss

E-post: tillvaxtverket@tillvaxtverket.se
Telefon: 08-681 91 00


Fler kontaktuppgifter

Brott eller missförhållanden

 

Tillväxtverkets webbar

  • Regionutmaningen
  • Sofisam
  • Swedish Cleantech
  • Verksamt
Vi finns även här
Länk till Twitter.
Länk till Facebook.
Länk till LinkedIn.
Tillväxtverket