Tillväxtverkets logotyp

Vi arbetar för att stärka företagens konkurrenskraft

Pilotkommuner för serviceutveckling

Tillväxtverket har haft uppdraget att arbeta med stärkt utveckling av lokal service under 2012-2015.

Inom ramen för uppdraget har utvecklingsinsatser genomförts riktade till kommuner med serviceglesa områden. Utsedda pilotkommuner har arbetat i ett brett perspektiv med ”attraktiva miljöer för näringslivets utveckling” men med service som utgångspunkt. Programmet har fått gott gensvar och mött stort intresse både vad gäller innehåll och arbetsformer.

Läs mer i slutrapport för programmet Pilotkommuner för serviceutvecklinglänk till annan webbplats

Filmer om pilotkommuner för serviceutveckling

Filmerna beskriver hur kommunerna arbetar med samverkan inom servicefrågan på olika sätt.

Kartbild över pilotkommuner och ambassadörskommuner.

Pilotkommuner i rött och ambassadörer i blått

Utvalda pilotkommuner är:

Klicka på länkarna ovan för att hitta mer information om kommunerna.

Förutom dessa pilotkommuner ingår ytterligare fem kommuner som ambassadörer:

  • Kristianstad
  • Linköping
  • Boden
  • Örnsköldsvik
  • Borgholm

Under 2012-2015 genomförs en satsning där ett antal kommuner får möjlighet att arbeta konkret med samordnade servicelösningar. Kommunernas arbete ska slutredovis till Tillväxtverket i oktober 2015 och en slutlig rapport ska lämnas till regeringskansliet våren 2016

Insatsen omfattar 15 miljoner kronor och riktas till kommuner med serviceglesa områden i gles- och landsbygder. De utvalda kommunerna kommer att arbeta aktivt på hemmaplan, men ska samtidigt fungera som ambassadörer och sprida erfarenheter och goda exempel till andra kommuner, till berörda myndigheter och till regeringen.

Varför pilotkommuner?

Företag är beroende av viss service för att kunna bedriva verksamhet. Medborgare behöver service för att kunna bo och trivas på en plats. Tillgång till kommersiell och offentlig service är grundläggande för en kommuns attraktivitet och för näringslivets utveckling.

För företag i serviceglesa områden är bristen på fungerande service, eller i sämsta fall frånvaro av service, en starkt tillväxtbegränsande faktor. Frånvaron av service kan leda till nedläggning av företag, och försvåra etablering av nya företag. Ett tydligt exempel är besöksnäringen som växer, inte minst i gles- och landsbygder. Där är en bibehållen och utvecklad service en förutsättning för expansion och utveckling. Sambandet kan uttryckas som att utan service inga företag och utan företag ingen service.

Tillväxtverket anser att kommunerna har en nyckelroll när det gäller att hitta lokala servicelösningar som är hållbara över tid. Utifrån sitt ansvar för kärnverksamheter som vård, skola och omsorg tror vi också att kommunerna har mycket att vinna på att både den kommersiella och offentliga servicen fungerar.

För att lyckas krävs samverkan mellan både privata, offentliga och ideella aktörer — och inte minst otraditionella lösningar och nytänkande. Utvalda kommuner kommer att få såväl ekonomiskt som kompetensmässigt stöd för att arbeta konkret och långsiktigt med dessa frågor.

Tre bilder som visar på kommersiell och offentlig service.

Uppdrag

Regeringen har uppdragit åt Tillväxtverket att genomföra insatser som stärker den lokala nivåns arbete med att effektivisera och samordna både kommersiell och offentlig service. Syftet är att öka tillgängligheten till grundläggande service i gles- och landsbygder för kvinnor, män och företag.

Inom ramen för uppdraget ska utvecklingsinsatser riktade till kommuner med serviceglesa områden i gles- och landsbygder genomföras. Det handlar bl.a. om näringslivsutveckling och stärkt lokal rådgivning med inriktning på samverkan och samordning av kommersiell och offentlig service.

Utvalda pilotkommuner får möjlighet till personella resurser för att arbeta med lokal serviceutveckling. Stor vikt ska läggas på att sprida framgångsrika modeller till övriga kommuner.

Mer information

Frågor besvaras av Li Engström-Hedberg eller Pär Ove Bergquist

Läs mer under Kontaktuppgifter

Senast ändrad
22 april 2016 10:31

Kontakta oss

E-post: tillvaxtverket@tillvaxtverket.se
Telefon: 08-681 91 00


Fler kontaktuppgifter

Brott eller missförhållanden

 

Tillväxtverkets webbar

  • Regionutmaningen
  • Sofisam
  • Swedish Cleantech
  • Verksamt
Vi finns även här
Länk till Twitter.
Länk till Facebook.
Länk till LinkedIn.
Tillväxtverket