Vi arbetar för att stärka företagens konkurrenskraft

Tillväxtverkets logotyp

Lokalt och regionalt tillväxtarbete

Programmet för Lokalt och regionalt tillväxtarbete är avslutat. Det finns ett antal pågående projekt som Tillväxtverket medfinansierade under tiden programmet pågår. Tillväxtverket följer och tillvaratar erfarenhet från dessa pågående projekt löpande.

Pågående projekt

Följande projekt har hittills blivit beviljade medel inom programmet:

Progressiva kommuner

Projektägare: Lycksele kommun Projekttid: 201203 — 201410

Projektets syfte är att etablera Region 8 som en regional och nationell aktör vad gäller samarbete när det gäller utveckling på såväl lokal som regional, nationell och internationell nivå. Projektet skall utveckla ett nära samarbete mellan kommunerna och metoder för att stärka näringslivsutveckling lokalt i respektive kommun samt regionalt i hela Region 8.

Tillväxtföretag i Västernorrland

Projektägare: Länsstyrelsen i Västernorrland Projekttid: 201203 — 201406

Syftet med projektet är att skapa fler konkurrenskraftiga och växande företag, en växande lokal ekonomi och fler arbetstillfällen i Västernorrlands län. Ett annat syfte är att öka kompetensen hos projektägaren och de medverkande kommunerna om hur de tillsammans bäst kan arbeta för att stärka regionens tillväxtföretag. Projektet innebär en strategisk satsning av länets kommuner för att på bästa sätt stödja länets tillväxtföretag.

Många vägar in — tillväxt och företagande i Kristianstad

Projektägare: Kristianstads kommun Projekttid: 201206 — 201310

Projektets syfte är att genom nytänkande, bättre samverkansformer och bättre kunskap mellan offentlig, privat och ideell sektor utveckla arbetssätt, verktyg och samarbete för att stärka det lokala näringslivet och främja tillväxt. Den genomgående tanken är att kommunen tillsammans med andra lokala och regionala utvecklingsaktörer ska utveckla och säkerställa ett korrekt och heltäckande stöd för företagare och samtidigt främja en ömsesidig dialog med näringslivet.

Utmaningen — samverkan och samsyn för tillväxt

Projektägare: Vansbro kommun Projekttid: 201209 — 201410

Syftet med projektet är att initiera ett långsiktigt hållbart innovativt tillväxtarbete byggt på en tydlig samverkan mellan näringsliv, ideell sektor, förvaltning och politik som påverkar kultur och attityder till utveckling och förändringsarbete genom samspel och samsyn. Arbetet ska bedrivas inom ramen av ett Strategiskt forum.

Utvecklingsplan Motala — staden och regionen en integrerad del i det lokala näringlivets utvecklingsförutsättningar

Projektägare: Motala kommun Projekttid: 201209 — 201410

Projektet syftar till, att utveckla en stadsvision och en handlingsplan som tar vara på de nya möjligheter som staden får med de förbättrade kommunikationerna och genom att bli bättre integrerad i en stor region. Vidare vill Motala kommun i samarbete med Regionförbundet Östsam att erfarenheterna från projektet kunna användas för att inspirera övriga centralorter i regionen att påbörja en likartad utvecklingsprocess.

Håll ut

Projektägare: Industriellt Utvecklingscentrum i Kalmar AB Projekttid: 201203 — 201410

Projektet syftar till att, genom utvecklad regional samverkan, hitta nya metoder för att hjälpa regionens industriföretag att ta ett steg upp i näringskedjan och därmed stärka sin konkurrenskraft.

FRONT (Framtid och Norsjös tillväxt)

Projektägare:Norsjö kommun Projekttid: 2012-01 — 2013-11

Projektets syfte är, genom att inarbeta rutiner, former och genomföra insatser, förbättra företagsklimatet i kommunen och bidra till att attraktiva miljöer för näringslivets utveckling och tillväxt skapas.  

Business Unusual

Projektägare: Ljungby kommun Projekttid: 2011-12 — 2014-01

Projektets syfte är att samla och stärka näringslivet som utvecklingsaktör i Ljungby kommun och regionalt tillväxtarbete.

Örnsköldsviks kommun i samverkan med Företagarna

Projektägare: Örnsköldsviks kommun Projekttid: 20112-01 — 2014-10

Projektets syfte är att Örnsköldsviks kommun och organisationen Företagarna ska tillsammans och med gemensamma krafter arbeta för att stärka Företagen i Örnsköldsviks kommun. Detta genom att hitta nya arbetssätt/metoder och verktyg för att på ett effektivt sätt utveckla samverkan mellan kommunen och företagen utifrån det småföretagspolitiska programmet.

Regional tillväxt på alla nivåer

Projektägare: Regionförbundet Västerbotten Projekttid: 2012-01 — 2014-06

Projektets syfte, är att med Västerbottens län som pilotregion, stärka den regionala tillväxtpolitiken genom att utveckla och testa nya former, system och metoder som stärker förutsättningarna för flernivåstyrning. Samverkan mellan nationella myndigheter, regional och lokal nivå, som stöd i det regionala och lokala utvecklingsarbetet är av särskild betydelse.

Senast ändrad
15 november 2013 13:46

Företagens förväntningar på kommunen

Generellt tycks företagen vara relativt nöjda med kommunernas service. Fokus på ökad effektivitet i myndighetsutövningen tycks samtidigt vara en viktig utvecklingsfråga. När det gäller kommunernas basutbud bekräftar intervjuerna att kommunens kärnområden står betydligt högre på företagens dagordning än riktade näringslivsutvecklade insatser.

Läs mer och ladda hem publikationen Företagens förväntningar på kommunenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster