Tillväxtverkets logotyp

Vi arbetar för att stärka företagens konkurrenskraft

Lastbil som kör på motorväg i skymning.

Transportbidrag

Förädlar ni produkter i Norrbotten, Västerbotten, Jämtland eller Västernorrland? Då kanske transportbidraget kan minska era kostnadsnackdelar.

Ansökan för det första halvåret, dvs transporter utförda 1 januari-30 juni, ska vara Tillväxtverket tillhanda senast den 30 september. Ansökan för det andra halvåret, dvs transporter utförda 1 juli-31 december ska vara Tillväxtverket tillhanda senast 31 mars.

Transportbidraget ska ge viss kompensation för de kostnadsnackdelar som näringslivet i de fyra nordligaste länen har. Bidraget vänder sig till tillverkningsindustrin och transportsträckans längd ska överstiga 401 km. Godstransporterna ska ske på järnväg, yrkesmässig trafik på väg eller till sjöss.

Transportbidrag får lämnas till fysiska personer som bor i Sverige och juridiska personer med produktionsverksamhet i ett stödområde i Sverige. Den som har betalat fraktkostnaden till transportören eller speditören ska ansöka om bidraget.

Förändringar gällande transportbidrag 1 oktober 2015

Den 25 juni 2015 beslöt Regeringen om vissa förändringar i förordning (2000:281) om Regionalt transportbidrag. Förändringarna, som gäller från och med 1 oktober 2015, genomförs som ett led i anpassningen till EU gemensamma bestämmelser enligt de så kallade allmänna gruppundantagsbestämmelser som återfinns i Kommissionens förordning (EU) nr 651/2014, kapitel I och artiklarna 13 och 15PDF.

Sammanfattning av huvudsakliga förändringar

Här sammanfattas de huvudsakliga förändringarna som gäller transporter utförda från och med 1 oktober 2015.

Transportbidrag beviljas endast till företag med egen produktionsverksamhet inom stödområdet

För att kunna beviljas transportbidrag måste företaget som söker stöd ha sin produktionsverksamhet i Norrbottens, Västerbottens, Västernorrlands eller Jämtlands län. Företag som inte har egen produktion och/eller tillverkning i något av dessa län kommer inte att beviljas transportbidrag.

Företag i svårigheter (ekonomiska)

Transportbidrag kommer inte att beviljas till företag i svårigheter (ekonomiska). Transportbidrag kan till exempel inte beviljas om:

  • företaget är försatt i konkurs
  • företaget är under rekonstruktion
  • om över hälften av det bokförda egna kapitalet är förbrukat

För stora företag (företag/koncern som sysselsätter över 250 personer och vars årsomsättning överstiger 50 miljoner euro eller vars balansomslutning överstiger 43 miljoner euro per år) gäller ytterligare krav. Dessa krav innebär att ett stort företag anses i svårigheter om företaget, de två senaste åren, har haft bokföringsmässig skuldsättningsgrad större än 7,5 och ett rörelseresultat före räntor, skatter och avskrivningar, EBITDA (ränteteckningsgrad) under 1,0. UCs definition av ränteteckningsgrad används dvs. rörelseresultat+finansiella intäkter/finansiella kostnader.

Möjlighet att överklaga införs

Möjlighet att överklaga beslut återinförs. Det gäller beslut som gått sökande emot.

Information om transportbidrag

I filmen nedan ges svar på vem som kan söka transportbidrag och för vilka typer av transporter. Filmen tar upp syftet med transportbidraget, kort om regelverket och hur bidraget har fördelats.  Transportbidrag är ett regionalpolitiskt stöd som kan vara möjligt för ditt företag att erhålla!

Ladda ner faktablad om transportbidragPDF

Senast ändrad
23 maj 2016 15:23

Ansökningsomgångar

  • Transportbidrag
    Förädlar ni produkter i Norrbotten, Västerbotten, Jämtland eller Västernorrland? Då kanske transportbidrag kan minska era kostnadsnackdelar.

Kontakta oss

E-post: tillvaxtverket@tillvaxtverket.se
Telefon: 08-681 91 00


Fler kontaktuppgifter

Brott eller missförhållanden

 

Tillväxtverkets webbar

  • Regionutmaningen
  • Sofisam
  • Swedish Cleantech
  • Verksamt
Vi finns även här
Länk till Twitter.
Länk till Facebook.
Länk till LinkedIn.
Tillväxtverket