Tillväxtverkets logotyp

Vi arbetar för att stärka företagens konkurrenskraft

Remisser från Finansdepartementet

Svar på remisser från Finansdepartementet

2012

Besvarade remisser

12-05910 Remiss av Finansdepartementets promemoria Förslag till ändringar i inkomstutjämningen för kommuner och landstingPDF
12-05840 Promemorian Statligt stöd vid korttidsarbetePDF
12-05909 Betänkandet vad är officiell statistik? En översyn av statistiksystemet och SCB (SOU 2012:83)PDF

12-05525 Inbjudan till remissmöte om kommissionens förslag till rådets beslut om bemyndigande för att inleda ett fördjupat samarbete på området för skatt på finansiella transaktioner (FTT) vid Finansdepartementet
12-05157 Kontrolluppgift om omkostnadsbelopp vid avyttring av delägarrätter och fordringsrätter m.m. - hemställan om lagändringPDF
12-03862 Betänkande Nystartszoner (SOU 2012:50)Word
12-04948 Delbetänkandet Skatteincitament för forskning och utveckling (SOU 2012:66)Word
12-04915 Promemorian InvesteraravdragWord
12-04885 Betänkandet förvaltare av alternativa investeringsfonder (SOU 2012:67)PDF
12-03768 Inbjudan att lämna synpunkter avseende Europeiska kommissionens förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv om ändring i direktiv 2009/65/EG om samordning av lagar och andra författningar som avser företag för kollektiva investeringar i överlåtbara värdepapper (fondföretag) (det s.k. UCITS V-direktivet)PDF
12-03445 Inbjudan att lämna synpunkter avseende Europeiska kommissionens förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om basfakta för investeringsprodukter (COM (2012) 352 final)PDF
12-02342 Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av förordning (EG) nr 223/2009 om europeisk statistikPDF
12-02771 Promemorian Beskattning av tillsatser i motorbränslePDF
12-02162 Vissa skattefrågor inför budgetpropositionen 2013Word

12-02078 Kompletterande remiss om förhållandet mellan Solvens II-direktivet och tjänstepensionsdirektivetPDF
12-01855 Promemoria Beskattning av vissa delägare i riskkapialfonderPDF
11-01691 Skatteverkets hemställan Förbättrad konkurrens på lika villkor i kontantbranschenPDF
12-01622 Promemorian Effektivare ränteavdragsbegränsningarPDF
12-01009 Skatteverkets hemställan om lagändring angående socialavgifter på inte inkomstbeskattade ersättningar m.m.PDF
12-00840 Departementspromemorian Revision i finansiella företagPDF
12-00733 Föreskatteutredningens betänkandePDF
12-00226 Ds 2021:1 Nya regler om prospektPDF

Senast ändrad
19 januari 2016 14:24

Kontakta oss

E-post: tillvaxtverket@tillvaxtverket.se
Telefon: 08-681 91 00


Fler kontaktuppgifter

Brott eller missförhållanden

 

Tillväxtverkets webbar

  • Regionutmaningen
  • Sofisam
  • Swedish Cleantech
  • Verksamt
Vi finns även här
Länk till Twitter.
Länk till Facebook.
Länk till LinkedIn.
Tillväxtverket